ALGEMENE HUURVOORWAARDEN SOUTHCAMP EXPRIENCE S.L.

1. Toepassing van algemene huurvoorwaarden, inhoud van het contract, Spaanse wet als toepasselijk recht

a) Deze Algemene Huurvoorwaarden van SOUTHCAMP EXPERIENCE S.L., met maatschappelijke zetel te C/ Amargura 147, E-11510 Puerto Real, Spanje, ingeschreven in het Handelsregister van Cadiz, volume 2046, pagina 49, boek 0, pagina CA-43263, met fiscaal identificatienummer B-72209125 (hierna “SOUTHCAMPER” of de “verhuurder”) vormen een exclusief onderdeel van de huurcontracten voor campers. Bepalingen of voorwaarden van de huurder die in strijd zijn met de algemene voorwaarden van SOUTHCAMPER of deze wijzigen, zijn niet van toepassing.

(b) Overeenkomsten, afspraken of contracten tussen de verhuurder en de huurder worden altijd schriftelijk vastgelegd.

2. Prijzen en duur van de huur

a) De prijs en de minimum huurperiode zijn ontleend aan de prijslijst van het Verhuurbedrijf die van kracht is op het moment van het afsluiten van het contract. De dagprijs is gebaseerd op een 24-uurs tarief.

(b) De relevante huurprijzen omvatten:

 • onbeperkte kilometers
 • 1 bestuurder (die altijd de huurder moet zijn)
 • Volledig omniumverzekering met een eigen risico van 750 euro per schadegeval

De huurder kan het eigen risico verlagen van 750 euro naar 250 euro per schadegeval door de aanvullende vergoeding volgens de prijslijst te betalen.

c) De huurperiode begint met het ophalen van de camper door de huurder bij het verhuurstation en eindigt met het terugbrengen naar hetzelfde verhuurstation, tenzij de partijen een andere plaats van levering en/of terugbrengen overeenkomen.

d) De Huurder is verantwoordelijk voor de kosten van brandstof en de goede werking (bijv. DIESEL-additief ad-blue, extra gasflessen) van het voertuig tijdens de huurperiode. Het motorhome wordt afgeleverd met een volle tank brandstof en moet als zodanig worden geretourneerd. Als dit niet het geval is, moet de huurder de brandstofkosten en een toeslag van 30 euro betalen op het moment van terugkeer.

3. Levering en teruggave van de camper

a) Huurder zal Verhuurder ten minste twee weken van tevoren schriftelijk informeren wanneer hij het voertuig zal ophalen en terugbrengen, met inachtneming van de openingstijden. Leveringen en retourzendingen kunnen buiten het overeengekomen tijdschema plaatsvinden mits voorafgaand akkoord en tegen extra vergoeding volgens het geldende tarief.

b) Als de camper wordt teruggebracht nadat de schriftelijk overeengekomen tijd is verstreken, brengt het verhuurbedrijf de daghuur in rekening voor elke dag vertraging, ongeacht de werkelijke uren vertraging.

c) Voor aanvang van de reis moeten beide partijen een Check Out-formulier ondertekenen waarin de huurder bevestigt dat hij/zij is geïnstrueerd in het gebruik van de camper en waarin de staat van het voertuig wordt beschreven. SOUTHCAMPER kan de levering van het voertuig opschorten totdat de bovengenoemde instructie is uitgevoerd. Als de levering van het voertuig wordt vertraagd door toedoen van de Huurder, is de Huurder aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit de vertraging.

d) Bij het terugbrengen van het voertuig zullen de medewerkers van het verhuurstation een laatste controle van het voertuig uitvoeren in aanwezigheid van de huurder, waarna beide partijen (huurder en huurder) een Check In-rapport moeten ondertekenen met vermelding van eventuele schade die tijdens de terugbrenging in de camper is aangetroffen.

e) In het geval dat de huurder niet aanwezig is op het moment van de eindcontrole van het voertuig om redenen waarvoor hij verantwoordelijk is, en de camper beschadigd blijkt te zijn, moet de huurder zonder voorbehoud de schade-evaluatie accepteren die door de medewerkers van het verhuurstation wordt uitgevoerd.

f) De wijziging of aanpassing van de leverings- en terugbrengdata van het voertuig is onderworpen aan de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De verhuurder behoudt zich echter het recht voor om het voertuig vóór de inleverdatum terug te eisen als het gebruik van het voertuig in strijd is met de bepalingen van de huurovereenkomst of deze Algemene huurvoorwaarden. Het niet inleveren van het voertuig door de huurder geeft SOUTHCAMPER het recht juridische stappen te ondernemen tegen de huurder.

g) De klant is verplicht het motorhome schoon terug te brengen. Het toilet, de koelkast, de gootsteen en de keuken moeten worden geschrobd. Vuil moet worden verwijderd van de bekleding (stoelen, bank, matrassen). Grijs- en zwartwatertanks moeten leeg zijn. Als een van deze verplichtingen niet wordt nagekomen, worden er schoonmaakkosten van 100 euro in rekening gebracht.

4. Betalingsvoorwaarden en aanbetaling

a) Bij de reservering moet de huurder 30% van het totale bedrag betalen. In geval van wanbetaling behoudt de verhuurder zich het recht voor om het contract zonder schadevergoeding te beëindigen. Het resterende bedrag moet worden betaald bij het verhuurstation op de dag van levering.

Voor betalingen die niet in euro worden gedaan, geldt de wisselkoers die de Europese Centrale Bank op de dag van betaling bekendmaakt.

b) Bij aflevering van het voertuig moet de huurder een bedrag van 750 euro per creditcard of bankpas betalen als borg. De huurder moet de eigenaar van de bankkaart zijn. Na controle van het teruggebrachte voertuig door een vertegenwoordiger van SOUTHCAMPER wordt de borg terugbetaald aan de huurder. De restitutie van de aanbetaling zal plaatsvinden via creditcard of bankoverschrijving. Als het verlaagde eigen risico van 250 euro is afgesloten, wordt de borg ook verlaagd naar 250 euro.

d) Als na onderzoek van de camper schade wordt geconstateerd die is veroorzaakt door verkeerd gebruik van het voertuig, wordt het door de klant te betalen bedrag vastgesteld en in mindering gebracht op de borgsom.

e) De huurder verbindt zich er uitdrukkelijk toe de verhuurder te betalen:

 • Het voertuig is volledig verzekerd. In het geval van een claim moet de huurder het overeenkomstige eigen risico betalen.
 • Bijkomende kosten voor het terugbrengen van het voertuig naar een andere locatie
 • Het geheel van boetes, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten opgelegd aan de huurder, het voertuig of de verhuurder, voor het begaan van een verkeersovertreding of een ander soort overtreding tijdens de geldigheidsduur van het huurcontract, behalve in het geval dat deze de schuld zijn van de verhuurder.

5. Documenten en minimumleeftijd

a) Bij de overhandiging van het voertuig moet de huurder zijn nationale identiteitskaart of paspoort en de rijbewijzen van de aangemelde bestuurders voorleggen. Kopieën van documenten worden niet geaccepteerd als bewijs van hun bestaan. Alle chauffeurs die in het contract geregistreerd staan, moeten bij de levering aanwezig zijn. De verhuurder heeft het recht om op dat moment fotokopieën en/of foto’s van deze documenten te maken. Alleen de Huurder en extra bestuurders die op het huurcontract zijn ingeschreven, mogen het voertuig besturen. De huurder moet zich registreren als bestuurder van het voertuig. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door een extra bestuurder.

(b) De huurder en elke bestuurder moet ten minste 25 jaar oud zijn. Zowel de huurder als de extra bestuurders moeten minstens 2 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs B of, indien van toepassing, een gelijkwaardig nationaal of internationaal rijbewijs. Als je niet in de EU woont, moet je in het bezit zijn van een internationaal rijbewijs.

(c) De huurder verzekert dat noch aan hem, noch aan een van de bestuurders die op het huurcontract staan vermeld, een rijverbod is opgelegd in een land of dat hun rijbewijs is ingetrokken, ongeacht het stadium van het verbod of de intrekking.

d) Als de Huurder op het moment van aflevering van het voertuig niet beschikt over het vereiste rijbewijs of in een land een rijverbod heeft, behoudt het Verhuurbedrijf zich het recht voor om het contract zonder schadevergoeding te beëindigen.

6. Reservering en annulering

a) Het is niet mogelijk om een specifiek model camper te reserveren, de reservering is altijd voor een specifieke groep voertuigen. Deze clausule is ook van toepassing wanneer een bepaald model wordt gebruikt om een groep voertuigen te illustreren. De verhuurder behoudt zich het recht voor om een model van dezelfde of een hogere groep voertuigen te leveren dan het oorspronkelijk geboekte model, op voorwaarde dat het aantal beschikbare zitplaatsen en bedden in dit model gelijk is aan of hoger is dan het aantal zitplaatsen en bedden van de oorspronkelijk geboekte groep voertuigen.

b) De huurder die de reservering eenzijdig annuleert, moet 30% van de huurprijs betalen als annuleringskosten.

7. Lijst van toegestane landen, gebruiksbeperkingen, verplichtingen

a) Het gebruik en het verkeer van de camper is alleen toegestaan in de volgende landen: Spanje, Portugal, Gibraltar, Andorra en Frankrijk.

b) Het voertuig wordt geleverd in uitstekende technische en mechanische staat, samen met alle benodigde hulpaccessoires en de documentatie die vereist is door de geldende wetgeving. De huurder verbindt zich ertoe het voertuig en zijn accessoires in dezelfde staat te houden en terug te brengen als waarin hij het ontvangen heeft.

c) De huurder moet de staat van het voertuig regelmatig controleren, met name het olie- en waterpeil, de bandenspanning en alle andere omstandigheden waarvan de goede werking van de camper afhangt. Evenzo zal de Huurder te allen tijde controleren of het voertuig voldoet aan de noodzakelijke veiligheidsvoorwaarden om te rijden.

d) Op dezelfde manier verbindt de huurder zich ertoe de voorschriften van de geldende verkeersregels na te leven en garandeert hij SOUTHCAMPER in het bijzonder dat:

 • De camper mag niet worden bestuurd door iemand anders dan de bestuurder of andere bestuurders die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd door het contract.
 • Als het voertuig niet rijdt, moet het op geschikte plaatsen of gebieden worden geparkeerd en worden beschermd tegen hagel, vorst en andere atmosferische verschijnselen die schade of beschadiging aan het voertuig kunnen veroorzaken.
 • Er mag niet met het voertuig worden gereden op een terrein dat ongeschikt is voor camperverkeer of op een ander terrein dat het voertuig op enigerlei wijze kan beschadigen.
 • Hij zal geen dieren van welke aard dan ook vervoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder, noch zal hij meer passagiers in de camper vervoeren dan het aantal passagiers dat in de voertuigdocumentatie staat vermeld.
 • U mag het motorhome niet voor andere doeleinden gebruiken dan die welke in het contract zijn opgenomen.
 • In de caravan mogen geen drugs, verdovende middelen of andere giftige stoffen worden vervoerd, noch ontvlambare of explosieve producten die de veiligheid van het voertuig en de passagiers in gevaar kunnen brengen.
 • Het mag zich niet inlaten met crimineel gedrag, zelfs niet als dergelijk gedrag alleen strafbaar is volgens de wet van de plaats waar het plaatsvindt.
 • U mag het motorhome niet besturen onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen, of in slechte lichamelijke conditie veroorzaakt door vermoeidheid of ziekte.
 • Het motorhome mag niet worden gebruikt voor het slepen of duwen van andere voertuigen, ongeacht hun klasse.
 • Hij zal de kilometerteller van het voertuig op geen enkele manier ontzegelen, wijzigen of manipuleren en zal SOUTHCAMPER onmiddellijk op de hoogte brengen van elke schade aan de kilometerteller.

e) Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOUTHCAMPER is het de huurder ten strengste verboden interne of externe wijzigingen aan het voertuig aan te brengen die de technische of esthetische kenmerken van de camper wijzigen. Het niet naleven van deze clausule verplicht de Huurder tot het betalen van de volledige kosten voor het terugbrengen van het voertuig in zijn oorspronkelijke staat, evenals tot het betalen van een schadevergoeding als compensatie voor de immobilisatie van de camper tijdens het reparatieproces.

f) Roken in het huurvoertuig is ten strengste verboden. Het inladen van huisdieren is verboden, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder. De huurder draagt alle kosten die voortvloeien uit het niet naleven van deze regel (schade, schoonmaak, enz.).

g) Niet-naleving van een van de clausules in dit hoofdstuk geeft SOUTHCAMPER het recht om het contract eenzijdig te beëindigen, zonder recht op schadevergoeding van de huurder.

8. Protocol ongevallen

a) In geval van diefstal, brand, ongeval, geweldpleging of andere ernstige schade veroorzaakt door buitengewone omstandigheden, moet de huurder onmiddellijk de politie verwittigen. Evenzo moeten alle bovengenoemde omstandigheden en andere incidenten (bijvoorbeeld vertragingen in de teruggave van het voertuig, ongeacht of deze te wijten zijn aan overmacht of andere oorzaken) binnen 24 uur worden meegedeeld aan SOUTHCAMPER, zodat deze hiervan kennis kan nemen en deze kan aanvaarden.

b) Behalve in het geval van een “Verklaring van een minnelijk ongeval” wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het plaatsvinden van de gebeurtenis.

c) De Huurder moet onverwijld (uiterlijk op het moment van inlevering van het voertuig of, indien van toepassing, op de datum van beëindiging van het huurcontract) een ongevallenrapport aanvragen en in de originele versie aan de verhuurder overhandigen. Specifiek moet het document het volgende bevatten:

 • naam en achternaam, rijbewijsgegevens en adres van zowel de huurder als de andere betrokken partij.
 • naam van de verzekeringsmaatschappij en polisnummer van de tegenpartij
 • gegevens van eventuele getuigen.
 • kentekenplaten van de betrokken voertuigen

d) In geval van schade moet de Huurder een gedetailleerd schriftelijk verslag van het ongeval indienen (met de feiten, plaats, dag en tijd van het incident, evenals een beschrijving en foto’s van de schade aan het motorhome), samen met een schets van het ongeval. Als de huurder het rapport niet opstelt en zo voorkomt dat de verzekeringsmaatschappij de schade betaalt, is de huurder verplicht om het overeenkomstige bedrag volledig te betalen.

e) De Huurder mag het Voertuig onder geen beding achterlaten zonder eerst de juiste beschermings- en veiligheidsmaatregelen te nemen, en dient indien nodig contact op te nemen met de Roadside Assistance Company die met de Verzekeraar is gecontracteerd.

f) Diefstal van het voertuig moet onmiddellijk worden gemeld aan de bevoegde autoriteit. Binnen 24 uur stuurt de huurder een kopie van de klacht naar SOUTHCAMPER, samen met de sleutels van de camper. Als de bovengenoemde maatregelen niet worden nageleefd, worden de afgesloten verzekeringspolissen ongeldig.

g) Als de huurder niet voldoet aan een van de voorgaande clausules van deze sectie, behoudt SOUTHCAMPER zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor schade die is veroorzaakt door de schuld van de klant, inclusief de winstderving van het bedrijf als gevolg van de immobilisatie van de camper.

9. Gebreken aan het voertuig, reparatie en herstel

a) De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de huurder door gebreken aan de camper, als het bestaan van deze gebreken niet is toe te schrijven aan de verhuurder.

b) In geval van defecten aan de camper of zijn accessoires tijdens de huurperiode, moet de huurder SOUTHCAMPER schriftelijk informeren op het moment dat deze door de klant worden ontdekt. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebreken waarop hij later wordt gewezen, tenzij de vordering is gebaseerd op schade die niet zichtbaar was op het moment van teruggave.

(c) In het geval van het oplichten van een teken dat duidt op de aanwezigheid van een mechanische afwijking in de werking van het motorhome, zal de Huurder het voertuig zo snel mogelijk stoppen. De klant neemt dan contact op met de verhuurder of de gecontracteerde verzekeringsmaatschappij en neemt, indien nodig om het probleem op te lossen, uitsluitend contact op met een officiële dienst van het merk van het chassis of de motor van het voertuig.

d) De huurder moet alle reparaties laten uitvoeren die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de reis te garanderen, op voorwaarde dat deze de kosten van 150 euro niet overschrijden. Dergelijke reparaties zijn voor rekening van SOUTHCAMPER, mits SOUTHCAMPER hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en de huurder niet verantwoordelijk is voor de schade conform deze Algemene Huurvoorwaarden. De lessee moet de lessor de relevante ontvangstbewijzen en de originele vervangen onderdelen overhandigen.

e) Afhankelijk van de beschikbaarheid zal SOUTHCAMPER de Huurder een vervangend voertuig met dezelfde of meer zitplaatsen ter beschikking stellen als de oorspronkelijke camper ernstig beschadigd of ongeschikt voor gebruik is geworden zonder schuld of nalatigheid van de Huurder. In dergelijke gevallen is de mogelijkheid om het contract te beëindigen uitgesloten.

f) De defecten of beschadigingen die hun oorsprong vinden binnenin de passagiersruimte, zullen door de huurder zelf worden opgelost in communicatie met de verhuurder, van wie hij de gepaste aanwijzingen zal ontvangen voor de correcte herstelling ervan.

g) Indien de schade is toe te rekenen aan de verhuurder en de huurder niet verantwoordelijk is voor het herstel ervan, dient de huurder SOUTHCAMPER onmiddellijk op de hoogte te stellen van het gebrek en SOUTHCAMPER een redelijke termijn te geven om het gebrek te verhelpen. De verhuurder is niet aansprakelijk voor vertraging in de reparatie als deze is toe te schrijven aan de specifieke omstandigheden van het land waar de reparatie plaatsvindt.

h) Als de camper door de schuld van de huurder ernstig beschadigd of ongeschikt voor gebruik wordt, is SOUTHCAMPER niet verplicht om een vervangend voertuig ter beschikking te stellen, zelfs als dit beschikbaar is, en deze weigering geeft de huurder niet het recht om het contract eenzijdig op te zeggen. In het geval dat een vervangend voertuig ter beschikking wordt gesteld, kan de verhuurder de daaruit voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening brengen.

10. Aansprakelijkheid van de verhuurder

a) De aansprakelijkheid van SOUTHCAMPER is beperkt tot alle schade die door opzet of grove nalatigheid aan de huurder is toegebracht.

b) SOUTHCAMPER levert het voertuig af na alle onderhoudswerkzaamheden te hebben uitgevoerd die nodig zijn voor de goede werking ervan en is niet verantwoordelijk voor schade die de huurder lijdt als gevolg van vertragingen die direct of indirect veroorzaakt worden door defecten, ongelukken of gebreken die het gevolg zijn van slijtage door het normale gebruik van de camper.

c) De onmogelijkheid om het voertuig op de overeengekomen datum te leveren, geeft de huurder niet het recht om schadevergoeding te eisen, wanneer die onmogelijkheid te wijten is aan overmacht of toevallige redenen buiten de wil van de verhuurder.

d) SOUTHCAMPER is niet verantwoordelijk voor de auto van de huurder die tijdens de huurperiode op het terrein van het bedrijf is gestald.

11. Huurdersaansprakelijkheid, verzekering en eigen risico

a) De Huurder is altijd volledig aansprakelijk voor schade aan het voertuig en derden als:

 • In strijd is met de verkeersregels die gelden in het land waarin je rijdt.
 • Schade veroorzaakt door rijden onder invloed van alcohol of andere drugs of verdovende middelen.
 • De schade heeft zijn oorsprong in het verlies van de sleutels of onvoorzichtigheid binnenin de camper.
 • Hij, of een van de chauffeurs die volgens het contract bevoegd is, vlucht nadat hij een ongeluk heeft gehad of veroorzaakt.
 • Schade ontstaat door schending van clausule 7 en/of 8.
 • De schade werd veroorzaakt door een onbevoegde bestuurder.
 • De schade is het gevolg van het niet in acht nemen of negeren van de afmetingen (hoogte, breedte, lengte) van het motorhome.
 • De schade is het gevolg van het parkeren of achterlaten van het voertuig boven water, of gebieden waar water zich kan ophopen.
 • Het voertuig is in beslag genomen door de politie na een politiecontrole.

b) In het geval van materiële schade veroorzaakt aan derden of aan de gehuurde camper en op voorwaarde dat dit wordt gedekt door de verzekering, zal de verhuurder de huurder vrijstellen van aansprakelijkheid voor de veroorzaakte materiële schade, met een eigen risico van 750 euro of, indien een aanvullende verzekering is afgesloten, zal het bedrag van het eigen risico worden verminderd tot 250 euro ten laste van de huurder.

De beperking van de aansprakelijkheid van de Huurder tot het eigen risico is niet van toepassing in het geval van een inbreuk op een van de in artikel 7 en 8 beschreven inbreuken, noch in het geval dat de Huurder opzettelijk of met grove nalatigheid heeft gehandeld. In geen geval zal de huurder vrijgesteld worden van burgerlijke, strafrechtelijke, administratieve of andere aansprakelijkheid wanneer hij/zij frauduleus of met grove nalatigheid heeft gehandeld.

c) De huurder is aansprakelijk voor alle boetes, dwangsommen en andere buitengewone kosten in verband met het gebruik van de camper tijdens de huurperiode, met uitzondering van die waarvoor SOUTHCAMPER verantwoordelijk is. Ze moeten indien mogelijk worden betaald op dezelfde plaats waar ze zijn uitgegeven. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de door de huurder gemaakte kosten, vergoedingen, boetes en boetes in mindering te brengen op de borg en, indien van toepassing, de betaling daarvan te eisen als de borg is teruggegeven. Voor het beheer van elke zaak binnen de eerder beschreven veronderstellingen wordt een individuele vergoeding van 35 euro in rekening gebracht. De huurder is ook aansprakelijk voor de kosten van financiering en/of juridisch advies die de verhuurder mogelijk heeft gemaakt om de veroorzaakte schade te beperken.

Met deze Algemene huurvoorwaarden geeft u toestemming om uw gegevens op verzoek door te geven aan de autoriteiten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de overdracht van gegevens aan de relevante verkeersautoriteit in het geval van een vermeende overtreding van de verkeersregels door de Huurder tijdens de huurperiode. Voor de overdracht van de gegevens is het verzoek van een autoriteit voldoende, zonder dat SOUTHCAMPER hoeft na te gaan of het verzoek van de autoriteit al dan niet gerechtvaardigd is.

d) Als er meerdere huurders zijn, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden.

e) Het voertuig is alleen verzekerd voor de vastgestelde duur van het contract. SOUTHCAMPER kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die de duur van de huurperiode overschrijdt en de huurder is als enige aansprakelijk.

12. Jurisdictie, toepasselijk recht

Op deze Algemene huurvoorwaarden is de Spaanse wetgeving van toepassing. Voor alle kwesties met betrekking tot de contractuele relatie, de uitvoering, sluiting, interpretatie en/of nakoming ervan, onderwerpen de partijen zich uitdrukkelijk aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Sevilla.

13. Salvageclausule

Indien enige bepaling van deze Algemene Huurvoorwaarden ongeldig is of wordt, tast dit de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Huurvoorwaarden niet aan.

Contactar por Whatsapp